Laxfiske och fiske i Laholm & Lagan

I Lagan väntar ett av Sveriges bästa laxfiske och havsöringfiske med fångster på ca 600 laxar och 1700 öringar per år.
Välj mellan platser vid stadskärnan eller en mer avskild plats ute på landet.

Sportfisket har under lång tid varit en populär fritidssysselsättning längs Lagans stränder. Vanligast är spinnfisket, men det finns även sträckor som lämpar sig för fiske med fluga. Hela sträckan från strax nedströms kraftverket i Laholm och ut till mynningen är 8 km. På våren stiger öringen upp i Lagan och redan så tidigt som i slutet av april kan fina blanka nystigna laxar fångas. Laxarnas vandring upp i Lagan ger ett fantastiskt höstfiske med laxar på upp till 14 kg och många fångster på 7-8 kg.

Lagan

Laxfiske i historien

Laxfisket i Lagan har varit viktigt för de boende i Laholm under en mycket lång tid. Kungar, kyrkan och borgare stred länge om rätten att fiska lax. I slutet av 1800-talet fångades 20-30 ton lax varje år. Enbart vid det stora fallet Karsefors öster om Laholm kunde upp till 150 laxar fångas om dagen. När vattenkraften byggdes ut i början av 1900-talet försvann lekplatserna och därmed också laxen. Som kompensation startade kraftbolaget en laxodling i Laholm – idag en av Europas modernaste. Numera sätts årligen ca. 90 000 laxsmolt ut i Lagan varje vår.

Laxfiske i Lagan

Fiskekort

För att sportfiska i Lagan erfordras fiskekort. Fiskekort kan köpas på Trulsgården, Laholms Sportfiske, Laholms Turistbyrå och på bensinstationer i Laholm. Barn under 18 år fiskar gratis. Fiskekortet är personligt, och får ej överlåtas. Förlorat fiskekort ersätts ej!

Lagan karta

Fisketider 2013

Premiärdag: 1/3 oavsett isläge
Skrubba: 8/3-31/12
Lax, öring, övriga fiskar: 1/3-14/10
1-30/9 fiske tillåtet kl. 06.00-21.00
1-14/10 fiske tillåtet kl. 06.00-19.00
OBS! 1-7/3 och 1-14/10 endast fiske med årskort

Fiskesätt

Endast ett spö per person. Endast handredskap. Ej fiske med agnad krok under april månad på sträckan Daggan-havet.
Använd blyfria drag och sänken!

Otillåtna fiskemetoder

a) Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag.
b) Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad fisk, krokad på andra ställen än i mun och svalg, skall avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas.Fisken får ej tas ut vattnet vid denna åtgärd.
c) Uppströmskast ej tillåtet.
d) 1-14/10 endast fiske med enkelkrok tillåtet.

Brott mot gällande regler kan medföra indragning av fiskerätt.

Båtfiske

Trolling endast mellan Smedjeåns utlopp och till ön strax uppströms Lagaoset (mynningen). Ej fiske med båt under mars månad samt 15/9–14/10.

Spinnfiske

Med spinnfiske menas fiske med spinn- eller haspelspö och multiplikator eller haspelrulle. Som bete tillåts skeddrag, spinnare, wobbler, spinnfluga, jig och mete med agnad krok (se även nedan). Alla andra beten är sålunda förbjudna.

Flugfiske

Med flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina, tafs och fluga. Var uppmärksam vid vadning. Vattennivån kan höjas utan föregående varning.

Fiskeområde

Fiske tillåtet från skylt ca. 250 m nedströms Laholms kraftstation och till havet, en sträcka på ca. 8 km. 1–14/10 fiske endast från fiskets övre gräns t.o.m. västra spetsen på Ösarps ö (för skrubba se nedan).
Flugfiske: 1/3–30/4 från ”kanalen” till havet på Lagans södra sida. Vid Jises pool (revet norra), Per Karls Hall, Bryggan (Reningsverket) och Svinaholmen (Ösarp) inom skyltat område.Tillämpa rotationsfiske när fisketrycket är stort!
Spinnfiske: Gröningen, Halmstadhålan och Reningsverket (vid kraftledningen) inom skyltat område.

Skrubba fiskas endast på sträckan Daggan – havet och endast med bottenmete. För Smedjeån gäller särskilt fiskekort.

Fångstmängd

Fiskekort berättigar till fångst av högst tre laxartade fiskar per dag. Fångad fisk får behållas. Utlekt lax och öring, s.k. besa, skall återutsättas.

Registrering: Fångad lax och öring skall mätas, vägas och rapporteras senast dagen efter fångstdagen. Rapportering/invägning är obligatorisk. Rapportering kan göras på vår hemsida eller vid Laxahuset på Gröningen. Ett årskort lottas ut till en av de personer som har rapporterat sin fångst. Se vidare anslag vid Lagan.

Minimimått

Räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets.
Lax ………………………………………………….. 45 cm
Öring ……………………………………………….. 45 cm
Skrubba …………………………………………… 20 cm
Övriga fiskarter, se gällande fiskestadgar.

Tillsyn

Den fiskande skall bära sitt fiskekort väl synligt i plastficka på armen och i övrigt följa de anvisningar som lämnas av tillsynsman. Den fiskande är skyldig att känna till fiskereglerna och noggrant iakttaga bestämmelserna. Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och fiskeregler eller som uppträder störande för andra fiskande eller icke fiskare avstängs från fortsatt fiske i Lagan. Som sportfiskare utgår vi ifrån att du visar hänsyn mot den miljö som du vistas i med dess natur och djurliv. Tänk på de skador en kasserad lina eller krok kan orsaka i naturen. Avfall, mat, papper m.m. kastas i sopkärl.

Laholms Laxkung

Till Laholms Laxkung koras den som fångat säsongens största lax. Pris och diplom utdelas.

Regeländringar

Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under pågående säsong. Dessa anslås utmed Lagan och på laholmslaxfiske.nu Det ankommer på dig som sportfiskare att hålla dig informerad om gällande bestämmelser för fiskets bedrivande. Brott mot gällande regler kan medföra indragning av fiskerätt.

Historien om Laholm och Lagan

Ortsnamnet Laholm innehåller Lagans gamla namn Lag, skrevs tidigare Lagaholm och betecknade från början det starkt befästa slottet på en holme i Lagan. Ånamnet Lagan går tillbaka på ett fornnordiskt ord lagher , som betyder ” vätska” och som ingår i bla. ordet sockerlag.

Lagan som är den största av hallandsåarna var även länets laxrikaste vatten. I ”journaler över laxfisket i Lagan” redovisas åren 1882-1901 antalet fångade laxar samt vikten på dem, exempelvis:

År 1882 3.244 st , 11.880 kg

År 1889 6.026 st , 23.050 kg

År 1901 7.175 st , 24.390 kg

Men fisket efter lax i Lagan nämns redan år 1160 i gamla urkunder,då den danske kungen Valdemar den I:e utfärdar ett privilegiebrev för munkarna i Ringsteds kloster, ett brev i vilket den danske härskaren , som gåva överlämnar ” kyrkan i Hov med allt vad därtill hörer av ängar, åkrar och skog samt platser där det växer pors, ävensom den fisk (lax) , som fångades där vart tionde dygn”

På den tiden var det kungen som ägde fisket , och den 10 september 1502 upplästes på hallands landsting kung Christian I:s brev, enligt vilket biskopen i Lund har ”Laxfiskeri i Lawe” . Senare tog kronan hand om fisket , och år 1570 förbjöds bönderna i Laholms län att fiska lax före den 1 maj. Ville de fiska , fick de anmäla sig på Laholms slott och betala för fisket och erhöll då en liten bricka, ” fisketegen” . Men de på slottet tjänstgörande vakterna tog inte hänsyn till detta , utan övade titt och tätt målskjutning på de små fiskebåtarna, ” dragekor” kallade, som låg kring slottet och snärjde lax.

Den första laxen som kom om våren nämndes is-lönnen , den följande i slutet av april råg-lönnen, den i mitten av maj havre-lönnen ,och den som kom i slutet av maj korn-lönnen , - den ansågs fetast och bäst. Vid midsommartid anlände sedan halv-laxen , eller halejsingen , som sällan vägde över fem kilo.

En av de sista yrkesmetarna i Lagan, ” Udda-Augusten” , medverkade på sin tid i radio och berättade fiskehistorier från Lagan. Ett av hans favorituttryck var: ” Mor , jag ser att vi får främmad. Sätt grydan på , så springer jag ner och tar en laxaradde mens hästarna vilar sig”

Vid sekelskiftet började Sydsvenska Kraft AB bygga ut forsarna i Lagan och år 1930 tämjdes Karsefors och två år senare fallen vid Laholm. Sydkraft löste in fiskena. Och ” Udda-Augusten” fick 5.527 kronor för sitt. ” Det var verkligen ledsamt att gå ifrån det” sa han. ” Det tog två år innan jag var riktig människa igen efter den sorgen”

Naturligtvis sjönk laxtillgången efter tillkomsten av kraftstationerna och en tid försvann laxen nästan helt. Men kraftbolaget hade dyrt och heligt lovat att lagalaxen skulle få leva vidare och det löftet har man tack vare en kostsam anordning för laxodling kunnat hålla.

Källa:Laxboken, Om halländsk lax i å och gryta, Bokförlaget Settern

Andra fiskevatten i Laholm med omnejd